1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας"

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των επιμέρους μαθημάτων του ΠΜΣ εξελίσσονται και εγκρίνονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά τις διαδικαστικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας των αποφοίτων του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από τη μελέτη και γνώση των θεμελιωδών διεργασιών του περιβάλλοντος στη συζευγμένη οικολογική και κοινωνική τους διάσταση:

Στην εκπαίδευση επιστημόνων με ολοκληρωμένη αντίληψη των κοινωνικών και οικολογικών διεργασιών, εν όψει των απαιτήσεων αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής ανάπτυξης.

 

Στην ανάπτυξη της γνώσης των βασικών και εφαρμοσμένων πτυχών της Πολιτικής & Οικολογικής επιστήμης, των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του φυσικού (χερσαίου και υδατικού) περιβάλλοντος, της οικονομικής, κοινωνικής και διοικητικής τεχνογνωσίας διαχείρισης εμβίων και φυσικών πόρων και στην προώθηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης φορέων της οικονομίας προς τη βιωσιμότητα.

 

Στη μελέτη, κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλανητικής αλλαγής, τόσο στις φυσικές διαστάσεις της -κλιματική αλλαγή, αλλαγές χρήσεων γης, απώλεια βιοποικιλότητας- όσον και στις κοινωνικές τοιαύτες –παγκοσμιοποίηση οικονομίας, αγορές, διεθνείς και Ευρωπαϊκές σχέσεις, περιβαλλοντική διακυβέρνηση- καθώς και των δυνατοτήτων, ευκαιριών και εμποδίων που γεννώνται από αυτή στο φυσικό περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

Στη ανάπτυξη σχετικής γνώσης σε πεδία όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η προστασία των οικοσυστημάτων, η διατήρηση της υπαίθρου, η επίλυση κοινωνικών συγκρούσεων για τις οχλούσες δραστηριότητες καθώς και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών εκμετάλλευσης των προϊόντων/υπηρεσιών της φύσης. 

 

Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσης του.

  Τελικός σκοπός του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:

Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.

Β. H προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 

Γ. H διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα